Условия за ползване

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между Smell.bg и неговите потребители.

Информацията, съдържаща се в Smell.bg включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквато и да било част от съдържанието на Smell.bg без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Дефиниции

 • Smell.bg представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интернет, собственост на "Ърбан Груп" ООД. Smell.bg предоставя възможност на частни и юридически лица да публикуват, търсят или използват за лични нужди информация от сферата на парфюмерийната индустрия и търговия. За краткост по-долу в документа Smell.bg може да бъде наричан "сайта" или "портала".
 • Потребител е всяко лице, посещаващо Smell.bg и използващо намиращата се на него информация


Общи условия

 1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от Smell.bg услуги само при спазване на настоящите условия.
 2. С всяко кликване върху хипер линк от Smell.bg, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват Smell.bg съгласно правилата и условията описани по-долу.


Права и задължения на потребителите

 1. Всеки потребител има право да използва Smell.bg безплатно до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
 2. Потребителите имат право да се регистрират в Smell.bg като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на Smell.bg имат право да изтрият профила му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
 3. Потребителят е длъжен да обезщети Smell.bg за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на Smell.bg така и на трети лица свързани с него по какъвто и да било начин.
 4. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване.
 5. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимите му хардуер и софтуер за ползване на услугите, предоставяни от Smell.bg.
 6. Потребителят се задъжава при установяване на нарушения от други потребители на настоящите Условия за ползване и законодателството на Република България да уведомява своевременно Smell.bg.
 7. Потребителят се задъжава да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Smell.bg, както и на трети лица.


Съдържание

 1. Всяко съдържание, независимо дали е публично споделено или лично предадено, е лична отговорност единствено на потребителя, от който произлиза това съдържание. Smell.bg не е задължен да наблюдава или да упражнява контрол върху съдържание, публикувано чрез предлаганите услуги и не поема никаква отговорност за такова съдържание. Всяка употреба или използването на всяко съдържание или материали, публикувани в Smell.bg, или получени чрез предлаганите услуги е отговорност на потребителя.
 2. Smell.bg не заверява, подкрепя, представлява или гарантира пълнотата, достоверността, точността или надеждността на съдържание или съобщения, публикувани на сайта, или не подкрепя мнения, изразени чрез предлаганите услуги. При никакви обстоятелства Smell.bg не е отговорен по никакъв начин за каквото и да е съдържание, включително, но не само, за грешки или пропуски в съдържание, или за загуба или щета от всякакъв вид, причинени  в резултат на използването на съдържание, публикувано, изпратено по имейл, или предоставено по друг начин чрез услугите и сайта.
 3. Smell.bg си запазва правото да не публикува всеки текст, линкове, снимки, видео, съобщения или други данни или информация, добавени, представени или качени от потребителят на или в Smell.bg


Права върху съдържанието, публикувано от потребителите

 1. С добавяне, представяне или качване (общо казано, "Добавяне") всеки текст, линкове, снимки, видео, съобщения или други данни или информация, (общо казано"Съдържание") на или в Smell.bg (включително на или във профила си), потребителят автоматично позволява и декларира, че има право да предоставя на Smell.bg неотменим, вечен, неограничен, напълно платен лиценз за право на използване в целия свят за копиране, изпълнение, показване и разпространение на това Съдържание и правото да изготвя производни творби, които да се включат в други произведения, като съдържание и да се предостави и разреши подлицензии на гореизброените.


Премахване на съдържание

 1. Потребителят разбира и приема, че Smell.bg може да преразгледа и да изтрие всяко съдържание, включено в неговия профил или публикувано някъде в сайта (което може да включва изтриването на целия профил на потребителя) ако решим по собствена преценка, че (1) то нарушава настоящите Условия за ползване, (2) може да бъде обидно или незаконно, или (3) може да нарушава права, да вреди или застрашава сигурността на някой друг потребител.


Забранено съдържание

По-долу е публикуван частичен списък с видове забранено за публикуване на уебсайта съдържание. Публикуването от потребителите на забранено съдържание може да доведе, по наше усмотрение, до изтриване на акаунтите на нарушителите. Освен това, ние си запазваме правото да разследваме и да предприемаме подходящи действия, по свое усмотрение срещу всеки, който нарушава тази разпоредба, включително, без ограничение, отстранявайки обидната комуникация от Smell.bg и докладвайки този нарушител на съответните съдебни органи. Забраненото съдържание включва, но не се ограничава до съдържание, което по наше усмотрение:

 • е явно обидно за онлайн общността, като съдържание, което насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу група или лице;
 • тормози или подтиква към тормоз на друго лице;
 • включва предаване на "нежелана поща", "верижни писма", "спам" или някоя друга нежелана поща, електронната поща или друга комуникация;
 • включва информация, за която (1) знаете, че е  невярна или подвеждаща, (2) популяризира незаконна дейност или поведение, което представлява злоупотреба, или (3) е заплашителна, неприлична, клеветническа;
 • представлява или включва незаконно или неразрешено от лице с авторски или сродни права, копие , включително но не само, (1) пиратски компютърни програми или линкове към тях, (2) информация, която заобикаля инсталираната от  производителя  защита срещу копиране, (3) пиратска музика, снимки или видео или връзки към пиратска музика, изображения или видео файлове или (4) съдържание, което е в разрез с тези Условия за ползване и законодателството на република България;
 • показва порнографски или сексуални материали от всякакъв вид;
 • включва материал, който експлоатира хора на възраст под 18 години по сексуален или насилствен начин или е предназначен за даването  на лична информация от лица под 18;
 • предоставя инструкции за незаконни дейности като правене или купуване на нелегално оръжие, нарушаване на неприкосновеността на личния живот на някого или предоставяне или създаване на компютърни вируси;
 • търси пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други членове;

Въпреки че цялото съдържание, споменато по-горе, е строго забранено, има малък шанс, да бъдете изложени на такова съдържание при използването на Smell.bg. Ако е така, нито ние, нито някой от нашите служители, рекламодатели или партньори по някакъв начин ще носи отговорност за нанесени щети или понесени вреди на някоя от страните, произтичащи от или свързани с подобно  съдържание.


Защита на авторските права

 1. Потребителят няма право да публикува, разпространява или възпроизвежда по никакъв начин, каквито и да било материали с авторски права, запазени марки или марки за услуги или друга частна информация, собственост на друго лице, без получаване на предварително писмено съгласие от собственика на авторските или сродни права. Ако смятате, че ваша интелектуална собственост е копирана и публикувана в Smell.bg, без вашето разрешение, или по какъвто и да било друг начин, който представлява нарушение на авторските Ви права, моля свържете се с Валентин Николов Джебаров.


Линкове

 1. Smell.bg също съдържа линкове към сайтове, съдържание и приложения на трети страни, но Smell.bg няма контрол върху тези сайтове или материали на трети страни. Линковете към материали на трети страни са осигурени от Smell.bg само за удобство. Smell.bg нито подкрепя, нито носи каквато и да е отговорност или контрол върху материалите или линковете на трети страни. Всички политики и изявления на Smell.bg, отнасящи се до сайта, не се отнасят по никакъв начин за материалите на третите страни. При  напускане на сайта или при достъп до материали на трети страни, Условията за ползване, Поверителността и всякакви други политики на Smell.bg не са в действие. Smell.bg си запазва правото по свое усмотрение и без предизвестие да ограничи някои или всички линкове към сайтове на трети страни.


Права на Smell.bg

 1. Smell.bg има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
 2. Smell.bg не се задължава да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.
 3. Smell.bg и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
 4. Smell.bg не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
 5. Smell.bg не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
 6. Smell.bg има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва за целите на сайтът.
 7. Информацията събрана от Smell.bg може да бъде използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели свързани с предлаганите от Smell.bg услуги, освен в случаите на изрично несъгласие от страна на потребителя.
 8. Smell.bg има право да записва коокита (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.

Екипът на Smell.bg Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта и Ви желае приятна и ползотворна работа с портала!

Коментари

Количка

Loading cart

Промоционална безплатна доставка при поръчка на 2 или повече парфюма
Carolina Herrera 212 Sexy

Carolina Herrera 212 Sexy

За жени
4.6
Carolina Herrera Chic for women

Carolina Herrera Chic

За жени
4.75
Paco Rabanne 1 Million

Paco Rabanne 1 Million

За мъже
4.76744
Dolce & Gabbana The One for men

Dolce & Gabbana The One за мъже

За мъже
4.933335
Emporio Armani Diamonds Summer for men

Emporio Armani Diamonds Summer for men

За мъже
4.81818